ملتفتم که این جا دیگر مثل سابق رونقی ندارد...

ملتفتم که رهگذری اشتباهی شاید از این جا بگذرد...

اما

 بگذار

 ارزشی برای آن کلیک اشتباهش قائل شویم

اینجا را بی هیچ مسئولیت پذیری متقابلی باز میگشایم!


آخر این تکثرات شبکات مختلفه اجتماعی خسته میکند آدمی را

حال این تکدرات را باید جایی سابید..

چند صباحی اینجا را بر میگزینم!

یاحق...


ادامه مطلب
منبع : |نمیدانم
برچسب ها :